Przyrzeczenie

  1. Członkiem Stowarzyszenia diecezjalnego może być każdy katolik świecki (z uwzględnieniem kan. 316 § 1 KPK) między 16. a 30. rokiem życia, który odbył co najmniej półroczny staż kandydacki, pragnie realizować postanowienia niniejszego Statutu, Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i złożył przyrzeczenie.
  2. Członkowie założyciele Stowarzyszenia diecezjalnego, w tym Oddziałów i Kół nabywają członkostwo po odpowiednim szkoleniu organizacyjnym i złożeniu przyrzeczenia.
  3. Członkostwo w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży wynika z członkostwa w Stowarzyszeniu diecezjalnym i wymaga przynależności do konkretnego Oddziału lub Koła.
§ 14 Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jasno określa warunki, które powinien spełnić kandydat, by stać się członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uroczyste wejście w szeregi członków następuje poprzez złożenie przyrzeczenia. Zgodnie z tradycją przyrzeczenie odbywa się podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego w święto patronalne stowarzyszenia – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 

“Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.”

Przyrzeczenie nie jest przysięgą, mimo to jednak jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, nawet na całe życie. Należy je traktować poważnie, jako ważny moment życia. Niezbędna jest godna oprawa oraz troska kierownictwa, by kandydaci podeszli do niego świadomie i odpowiedzialnie. W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i organizacji.

Celem dobrego przygotowania się do złożenia przyrzeczenia niezbędne jest odbycie szkolenia I stopnia i zaliczenie egzaminu z wiedzy pozyskanej podczas szkolenia. Ponadto konieczne jest złożenie wniosku o przyjęcie w poczet członków, a także uczestnictwo w dniu skupienia bezpośrednio przygotowującym duchowo do tego ważnego momentu w życiu KSMowicza.

KSM DT